Порядок прийому звернень громадян


 

Для надсилання та подання звернень особисто:
адреса – 03110, місто Київ, вулиця Солом’янська 2-А
електронна адреса – inbox@kia.court.gov.ua
номер телефону – (044) 284 15 77.

Реєстрація звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів, запитів на інформацію посадових осіб державних органів, фізичних та юридичних осіб, а також запитів на публічну інформацію здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у медіа», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо від інших видів діловодства.

Кореспонденція щодо звернень та запитів на інформацію приймається працівниками відділу  забезпечення розгляду звернень та надання інформації.

Кореспонденція, що приймається, перевіряється на наявність зазначених додатків, та зазначається дата надходження.

На вимогу особи, яка подає звернення чи запит на інформацію, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера. Така копія повертається особі.

Кореспонденція, яка надходить до суду електронною поштою та містить підпис особи, яка звертається, роздруковується на паперових носіях та передається до відповідного структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено розгляд порушеного питання (каб. 0209).

Документи і матеріали, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства та стосуються конкретних кримінальних, цивільних та  справ про адміністративні правопорушення, що перебувають у провадженні суду, не пізніше наступного робочого дня передаються під підпис у реєстр вхідних документів суддям, у провадженні яких перебувають відповідні кримінальні, цивільні та справи про адміністративні правопорушення, для розгляду та вирішення питання про приєднання їх до матеріалів справ. Документи, що надійшли напередодні розгляду справи або в день розгляду справи, негайно передаються суддям, у провадженні яких знаходяться вказані справи.

Звернення та запити на інформацію передаються на розгляд Голови суду, його заступника, на якого наказом покладено обов’язок щодо розгляду звернень, чи керівника апарату в день їхнього надходження працівниками відділу  забезпечення розгляду звернень та надання інформації .

Реєстрація письмових звернень та облік особистого прийому громадян проводяться працівниками відділу  забезпечення розгляду звернень та надання інформації.

Відповідно до вимог «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348, реєстрація письмових пропозицій, заяв і скарг, а також облік особистого прийому громадян у Київському апеляційному суді здійснюється шляхом присвоєння реєстраційного індексу та заповнення контрольно-реєстраційних карток у АСЕД «АПЕЛЯЦІЯ».

Після отримання звернення відділом  забезпечення розгляду звернень та надання інформації здійснюється систематизована реєстрація звернення шляхом введення в АСЕД «АПЕЛЯЦІЯ» таких елементів: прізвища, імені, по батькові заявника, дати надходження звернення, форми надходження звернення (поштою, електронною поштою, на особистому прийомі, через уповноважену особу, через органи влади, через засоби масової інформації, від інших органів, установ чи організацій), ознак надходження звернення (первинне, повторне, дублетне, неодноразове, масове), виду надходження (пропозиції, зауваження), заяви (клопотання, скарги), статі авторів звернення (чоловіча, жіноча), суб’єкта звернення (індивідуальне, колективне, анонімне), типу звернення (телеграма, лист, усне), категорії авторів звернення (учасник війни, дитина війни, інвалід Великої Вітчизняної війни, інвалід війни, учасник бойових дій, ветеран праці, інвалід I групи, інвалід II групи, інвалід III групи, дитина-інвалід, одинока мати, мати-героїня, багатодітна сім’я, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, дитина, інші категорії), соціального стану авторів звернень (пенсіонер, робітник, селянин, працівник бюджетної сфери, державний службовець, військовослужбовець, підприємець, безробітний, учень, студент, служитель релігійної організації, особа, що позбавлена волі, тощо), дати, індексу, контролю, основних питань, які порушуються у зверненні (індексу цього питання), змісту і дати резолюції, прізвища виконавця, терміну виконання, дати надіслання, індексу і змісту документа, прийнятих рішень, дати зняття з контролю, номера справи за номенклатурою.

За результатами розгляду звернення відповідальним працівником можуть бути внесені такі результати: вирішено позитивно; відмовлено у задоволенні; дано роз’яснення; повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»; переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»; не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».

У разі надходження повторних, дублетних, неодноразових, масових звернень їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі робиться позначка.

Колективні звернення громадян реєструються з позначкою «Колективне» за прізвищем першого заявника, якому і надсилається відповідь.

 

Опис порядку і строків розгляду звернень громадян

 

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їхнього отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова суду, його заступник чи керівник апарату Київського апеляційного суду встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Запити народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян розглядаються протягом 15 днів (депутатське звернення – протягом 10 днів). Якщо запит (звернення) з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації зобов’язаний письмово повідомити про це народного депутата запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту (30 днів після одержання звернення).

Якщо у зверненні не зазначено прізвища, імені, по батькові, місця проживання або суті порушеного питання, то воно повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень Київського апеляційного суду, то таке звернення у п’ятиденний термін з дня його отримання пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про це повідомляється суб’єкту подання звернення.

 

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про звернення громадян» особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 

Телефон: (044) 284 15 77.