Взаємодія з громадськістю


Одним із першочергових завдань судової влади в Україні є підвищення та підтримка високого рівня довіри громадськості до судів, адже судова система повинна спиратися на повагу, довіру та впевненість всіх громадян  в її незалежності, безсторонності та ефективності. Вказане підтверджується також і визнаними світовою спільнотою Бангалорськими принципами поведінки суддів: «довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів займає першочергове місце у сучасному демократичному суспільстві».

Становлення незалежної та неупередженої судової системи в Україні неможливе без довіри громадян до судових процесів і рішень, без підтримки громадськості, що сприятиме виробленню ефективного зворотного зв’язку  між державою та суспільством.

Виходячи з загальної мети такої комунікації, безсумнівно позитивним є розширення можливостей участі громадян в управлінні державними справами через нормативне поліпшення умов взаємодії між органами державної влади та організаціями громадянського суспільства. Запорукою забезпечення прав громадян на вільний доступ і отримання інформації, передусім, про діяльність органів державної влади, стало прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про звернення громадян».

Основною метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Основні принципи інформаційних відносин відображені у статті 2 Закону України «Про інформацію»:

гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією;

достовірність і повнота інформації;

свобода вираження поглядів і переконань;

правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації;

захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя.

На відміну від Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень суду також шляхом:

  • отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, офіційного веб-сайту Київського апеляційного суду та інтернет ресурсів суду;
  • подання запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», як в письмовій так і у електронній формі безпосередньо на сторінці Київського апеляційного суду веб-порталу “Судова влада України”;
  • надання пропозицій та зауважень на особистому прийомі у керівництва суду;
  • надання пропозицій та зауважень за допомогою онлайн скриньки пропозицій на веб-сайті суду або за допомогою скриньки пропозицій, яка розташована у відділі забезпечення розгляду звернень та надання інформації;
  • опитування відвідувачів щодо якості функціонування Київського апеляційного суду.