Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Київському апеляційному суді


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Київського апеляційного суду
№ 32 – ОД від 07 травня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
в Київському апеляційному суді

1. Загальні положення

1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Київському апеляційному суді (далі – Положення) визначає порядок доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні Київського апеляційного суду .
1.2. У Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну таємницю», «Про доступ до судових рішень», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, що регулюють дане питання.
1.4. Дія Положення не поширюється на відносини щодо надання інформації при здійсненні правосуддя, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.
1.5. Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Київський апеляційний суд (далі – Суд), визначається організаційно-розпорядчим документом голови Суду.
1.6. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Суд, організовують керівники структурних підрозділів Суду або інші працівники, визначені керівництвом Суду у встановленому порядку.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації у Суді забезпечується відповідно до статті 5 Закону.
2.2. Інформація про діяльність Суду надається запитувачам у формі, визначеній в запиті на інформацію (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
2.3. Запитувач має право звернутись до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (Додаток 1 до Положення).
Запитувач може заповнити запит на інформацію безпосередньо на веб-сайті Суду шляхом вибору відповідної електронної форми запиту на інформацію (для фізичних осіб, юридичних осіб, об`єднань громадян без статусу юридичної особи) та автоматизовано направити його до Суду в електронному вигляді (Додатки 2-4 до Положення).
У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Обмеження доступу до інформації про діяльність Суду здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності вимог, визначених у частині другій статті 6 Закону.
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Київському апеляційному суді, визначається відповідним наказом голови Суду.
2.5. Доступ до публічної інформації керівники структурних підрозділів організовують за такими напрямами діяльності:
– інформація про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду:
на усні запити, звернення – начальник відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (особа, що виконує його обов’язки);
на письмові запити, звернення – начальник управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ та начальник управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (особи, що виконують їх обов’язки);
– інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби, результати конкурсу, проходження державної служби, інші питання, пов’язані з кадровим забезпеченням – начальник управління кадрового забезпечення (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про доходи суддів та працівників апарату Суду, персональні дані, відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації кредитування бюджету; про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, – начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду, положення, інструкції, які стосуються діяльності Суду – начальник відділу забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про статистичні дані щодо здійснення судочинства, відображені у звітах, матеріалах аналізів та узагальнень судової практики Суду; відомості щодо бібліотечного фонду Суду – начальник відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація, яка міститься в справах та інших носіях інформації, що зберігаються в архіві Суду – начальник відділу забезпечення доступу до судових рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про матеріально-технічне забезпечення Суду; господарське забезпечення заходів, які проводяться Судом; створення працівникам безпечних умов праці; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку – начальник управління ресурсами та майном суду (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про функціонування Автоматизованої системи електронного документообігу «Апеляція», забезпечення засобами інформатизації – начальник відділу автоматизованої системи суду та інформаційно-телекомунікаційних технологій (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу судових розпорядників (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про режим роботи Суду, правила та графік прийому громадян у Суді – начальник відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (особа, що виконує його обов’язки);
– інформація про порядок взаємодії із засобами масової інформації, про участь у міжнародних проектах та співпрацю з іноземними правовими установами та організаціями, наповнення інформацією веб-сайту Суду – начальник відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (особа, що виконує його обов’язки).
За рішенням керівництва Суду можуть бути визначені інші працівники, відповідальні за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації на інформаційному стенді в приміщенні Суду.

3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації, веб-сайті Суду та на сторінці Суду веб-порталу «Судова влада України» забезпечується працівниками відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації відповідно до законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та інших нормативно-правових актів.
Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначається окремим Положенням.
3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
– місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса офіційного веб-сайту, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступників, керівника апарату Суду та його заступників, а також керівників структурних підрозділів апарату Суду;
– розклад роботи Суду та графік прийому громадян, у тому числі порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Суду;
– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби;
2) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
3) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
4) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
5) реквізити для сплати судового збору та реквізити депозитного рахунку Суду;
6) базові показники ефективності діяльності Суду;
7) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.3. У приміщенні Суду, де забезпечено вільний доступ громадян, на інформаційному стенді розміщується інформація про:
– розклад роботи Суду та графік прийому громадян, у тому числі порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Суду;
– реквізити для сплати судового збору та реквізити депозитного рахунку Суду;
– порядок оскарження судових рішень до Суду;
– умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
– інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
Відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді виводяться на електронних табло, розташованих у вестибюлі Суду.
Інформація про порядок пропуску осіб до приміщення суду і розташування залів судових засідань розміщується у вестибюлі суду.

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять до Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у відділі забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів, відповідно до інструкції з діловодства у суді з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Після отримання та реєстрації запитів на інформацію відділ забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів невідкладно передає їх залежно від запитуваної інформації керівництву Суду для визначення виконавця.
4.3. Запит на інформацію з відповідною резолюцією керівництва Суду опрацьовується у відділі забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.4. У разі визначення керівництвом Суду кількох виконавців – відповідальним за надання відповіді на запит вважається виконавець, зазначений першим у резолюції керівництва Суду.
У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю необхідні документи.
4.5. Відповідь на інформаційний запит надається запитувачу у спосіб, форма (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) якого вказана у запиті.
Оригінали запитів на отримання публічної інформації та паперові копії відповідей на них зберігаються у номенклатурній справі відділу забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату згідно з номенклатурою справ Суду.
4.6. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтоване запитувачем.
4.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Суд може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Суд повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит на інформацію разом з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит в частині, що стосується публічної інформації.

5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Особи, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Суд, розглядають запит та готують на них відповіді.
5.2. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі електронного документообігу суду.
5.3. У разі якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказується вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4. Суд має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) суд не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону.
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого подається запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату подання запиту за умови його подачі в письмовій формі.
Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Особа, відповідальна за надання відповіді на запит, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів, порядок відшкодування цих витрат в Суді визначається інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок, що надаються Київським апеляційним судом за запитом на інформацію.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

6. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

Відповідальність за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

DP1

DP2

DP3

DP4